Ing. Andrej Krabáč - BIOCELL TRADE, Pluhová 59, 83103 Bratislava, Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-150419, IČO: 41331931, DIČ: SK1021833362(„Biocell“),je prevádzkovateľ internetového obchodu www.neogenesis.eu, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1. Osobné údaje a ich spracovanie
1.1. Kategórie osobných údajov
Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.
Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:Meno a kontaktné údaje,meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, demografické údaje, údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk, údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb
Pokiaľ ste členom B2B konta, zhromažďujeme:Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, demografické údaje, údaj o pohlaví, krajine a uprednostňovaný jazyk, dátum narodenia, prihlasovacie údaje, avšak my nemáme prístup ku skutočnému heslu.
Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa a krstné meno, telefónne číslo, ak ste členom B2B konta aj demografické údaje – krajinu a údaj o pohlaví.
Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:Údaje z komunikácie medzi Biocell a zákazníkom, logy obsahujú adresu IP, údaje prehliadača (rozlíšenie, verzia, operačný systématď), jazyk a záznamy o správaní sa na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou Biocell.

1.2. Účely spracovania osobných údajov:
Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k Vašej spokojnosti, spracovávame Vaše osobné údaje.
Konkrétne sem patria: Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie spotrebiteľskej zmluvy, prípadne zmluvy o B2B konte a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvy o B2B konte spracovávame Vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s Vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, v aplikácii alebo inou formou, aby sme Vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vašej objednávky, oznámili Vám aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu Vášho účtu. Ak ste členom B2B konta, spracovávame údaje na tento účel z dôvodu plnenia zmluvy o B2B konte. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý vnímame ako náš oprávnený záujem, ako je uvedené vyššie.
Zlepšovanie služieb. Údaje používame na stále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v obchodnej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu Vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
Obchodné oznámenie. Zasielame Vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
Marketingové ponuky.Marketingové ponuky, ktoré sa Vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o Vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o odklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch atď.). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by malo pre Vás právne účinky.
Ak ste členom B2B konta, spracovávame údaje na tento účel z dôvodu plnenia zmluvy o B2B konte. Ak u nás nakupujete ako nečlen, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý vzniká pri každom bežnom marketingu.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame údaje na základe Vášho súhlasu.Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovávaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.
Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Biocell. V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Biocell, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok neogenesis.eu a na účely internetovej reklamy spoločnosti Biocell. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.


1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám
Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia spotrebiteľskej zmluvy, zmluvy o B2B konte, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas, a to:
a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia spotrebiteľskej zmluvy alebo zmluvy o B2B konte pre výkon interných procesov a postupov
b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe Vašej objednávky, plnenia spotrebiteľskej zmluvy
c) prepravcom s cieľom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
d) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte
e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
f) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
g) verejným orgánom (napr. polícia)
h) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi
Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie
a) V rámci uzavretia zmluvy o zákazníckom konte Vám založíme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie noviniek. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete taktiežupravovať svoje osobné údaje a zasielanie propagačných letákov.
b) Súčasťou zákazníckeho konta je aj B2B konto, v ktorom Vám ponúkame celý rad výhod. Viac informácií nájdete v príslušných obchodných podmienkach.
c) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakupovať aj bez registrácie.
d) Máte právo ukončiť zmluvu o zákazníckom alebo B2B konte v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.

3. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania
3.1. Zabezpečenie osobných údajov
a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (securesocketlayer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
b) Od našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
c) Prístup do Vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Biocell nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel.

3.2. Obdobie spracovania
Osobné údaje spracovávame a uchovávame
a) v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z spotrebiteľskej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty
b) počas trvania zmluvy o B2B konte
c) 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
d) v čase, počas ktorého je Biocell povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ako súúčtovné doklady alebo napr. faktúry vystavené spoločnosťou Biocell, ktoré sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.
e) Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania.
f) Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
g) Recenzie max. 6 rokov
h) Komunikáciu max. 2 roky
i) Súťaže max. 1 rok
V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

4.   Práva subjektov údajov
a) Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese dpo@neogenesis.eu. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Biocell potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

5. Webové stránky
5.1. Súbory cookies
Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre Vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:
a) správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
b) zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
c) čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, Vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
d) zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem
Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.


5.2. Využitie súborov cookies
Súbory cookies používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy:
a) Krátkodobé, tzv. „session cookies“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok.
b) Dlhodobé, tzv. „persistent cookies“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookies vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).
Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
1. analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
2. konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
3. sledovacie, ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
4. remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
5. esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

5.3. Odmietnutie súborov cookies
Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

5.4. Odkazy
Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

6. Kontaktujte nás
V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, kontaktujte nás na adrese alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.
Kontakt:
Biocell Trade
Pluhová 59
83103 Bratislava
Slovenská republika
customerservice@neogenesis.eu

7. Účinnosť
Platnosť od 11.11. 2018.

Registrácia nového konta

Už máte konto?
Prihláste sa alebo Resetovať heslo