Neogenesis

Shop

Terms and conditions

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky neogenesis.eu platia pre nákup v internetovom obchode www.neogenesis.eu. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.neogenesis.eu je CITTRON IPS s. r. o., Pluhová 59, 83103 Bratislava, Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-150419, IČO: 51 927 969, DIČ: SK2120843439, tel. kontakt +421950481888.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ právnická alebo fyzická osoba, budú sa právne vzťahy riadiť zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení, ak sa nedohodne inak.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpno-predajná zmluva, kde zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane kupujúci, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah predávajúcim vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá kupujúcemu ponúka, dodáva alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a to priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov a osôb.

Kupujúci – fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci – právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý nie je kupujúcim – fyzickou osobou – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy. Samotná spotrebiteľská zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom spotrebiteľskej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené spotrebiteľskou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou spotrebiteľskej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v čase odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito platnými obchodnými podmienkami a bude nimi viazaný od momentu uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu CITTRON IPS s. r. o., Pluhová 59, 83103 Bratislava alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. séra, krémy, masky, gély a iné.).

Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri produkte, ktorý bol akokoľvek upravený podľa priania kupujúceho.

V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy bude zaslaný kupujúcemu na kontaktné údaje zaslané predávajúcemu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo za vady do 30 dní od prevzatia tovaru v prípade tovaru, ktorý je kozmetickým výrobkom, pri iných tovaroch do 2 rokov od jeho prevzatia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá spotrebiteľskej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

– sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

– sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

– sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

– sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Formulár pre reklamáciu tovaru bude zaslaný kupujúcemu na kontaktné údaje zaslané predávajúcemu.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.neogenesis.eu môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu nasledujúcimi spôsobmi:

dobierka – peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru doručovateľskej službe,

bankový prevod – po prijatí objednávky kupujúci za tovar zaplatí vopred na bankový účet uvedený na stránke www.neogenesis.eu. Po prijatí platby predávajúci odošle tovar podľa požiadaviek kupujúceho spolu s potrebnými informáciami,

platobné karty a PayPal– po vytvorení objednávky bude kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu. Po autorizovaní transakcie, platba prebehne okamžite a tovar bude následne odoslaný podľa požiadaviek kupujúceho.

6. Doprava

Náklady na poštovné si kupujúci môže zvoliť priamo v objednávke.

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú bez DPH 20%. Konečná cena pre kupujúceho bude uvedená pri potvrdení celej objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude spotrebiteľská zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

8. Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo ku zľave (formou písanej informácie) alebo je uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá o zľave podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

9. Elektronická faktúra

Doklad o zaplatení objednávky je pre kupujúceho vystavený formou elektronickej faktúry. O opätovné zaslanie elektronickej faktúry je možné požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy customerservice@neogenesis.eu.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka od kupujúceho je po jej potvrdení a zaplatení považovaná ako uzatvorená spotrebiteľská zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim a bude archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu spotrebiteľskej zmluvy sú spotrebiteľovi známe z procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, avšak je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Obchodné podmienky platia od 18.11.2018.

Po vyčerpaní všetkých vyššie uvedených možností na urovnanie sporu v tejto spotrebiteľskej zmluve je možné využiť aj alternatívne riešenie sporov a to prostredníctvom Slovenskej Obchodnej Inšpekcie, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Posledná úprava 18.11.2018.